• Povolena maximální letová výška 1000ft AGL/FL125 (304,8m)
  není-li stanoveno dočasné rezervování letového prostoru.
  Naše letiště se nachází v koncové řízené oblasti TMA Ostrava.
 • Doba provozu letiště 10:00-20:00
 • Parkování vozidel jen v určeném prostoru (viz. schéma letiště)
 • Po příjezdu a zaparkování vozidla je pilot (návštěvník) povinen ohlásit se u služby letiště, v případě nepřítomnosti služby letiště v budově společnosti ZDZ engines (sousední budova) a zaplatit poplatek za využívání letiště a služeb letiště dle platného ceníku (netýká se akcí pořádaných dle kalendáře akcí Valašského leteckého klubu a členů Valašského leteckého klubu)
 • V případě používání jiné frekvence než 2,4 GHz je pilot povinen nahlásit službě letiště frekvenci a číslo kanálu a označit toto na informační tabuli
 • Pořadí vzletů a počet modelu ve vzduchu si piloti určují vzájemně mezi sebou na letišti a vždy respektují požadavky pilota na startu
 • Motory modelů musí být vybaveny účinným tlumičem hluku
 • Piloti létají vždy ve vymezeném letovém prostory (viz. schéma letiště) a dodržují zásady bezpečnosti letového provozu
 • Doprovod pilotů stojí vždy za piloty a za linií stanoviště
 • Piloti a návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny služby letiště
 • Piloti a návštěvníci mohou využít sociálních služeb zázemí letiště a jsou povinni udržovat pořádek a čistotu při jejich využívání
 • Ukončení létání a návštěvu letiště ohlásí pilot při odjezdu službě letiště
 • Při hrubém porušení bezpečnosti provozu a provozního řádu, jakož i neuposlechnutí pokynů služby letiště může být pilot (návštěvník) vykázán z prostoru areálu letiště bez nároku na vrácení poplatku
 • Při opakovaném porušení může být zakázán pilotovi (návštěvníkovi) vstup do areálu letiště Poličná

Zásady bezpečnosti provozu letiště Poličná

 • Létání s modely musí odpovídat bezpečnostním pravidlům dle LŘ  FAI
 • Při létání s modely dbejte pokynů služby letiště, na bezpečnost diváků, ostatních pilotů a své osoby
 • Před startem řádně zkontrolujte výbavu svého modelu a funkci RC soupravy
 • Přesvědčte se, zda v ose dráhy nejsou cizí osoby, či se neblíží ULL (ULL mají přednost při přistání a vzletu, modelářský provoz musí být okamžitě přerušen)
 • Létání s modely probíhá na stanovišti, č. 1 nebo č. 2, nelze obě současně, stanoviště č. 3 je možno provozovat jen se souhlasem pilotů ze stanoviště č. 1 nebo č. 2 (viz. schéma letiště)
 • Stanoviště č. 3 je určeno pro provoz malých EP modelů nepřevyšující hmotnost 1 kg (viz. schéma letiště)
 • Nikdy neporušujte hranice zakázaného letového provozu (viz. schéma letiště)
 • Pokud za letu zjistíte závadu v ovládání modelu, sdělte to svému okolí a pokud lze omezte následky možné havárie
 • Je zakázáno řídit modely pod vlivem alkoholu a omamných látek
 • Je doporučeno mít uzavřeno pojištění odpovědnosti při provozu RC modelů

Příjemné prožití času stráveného v areálu letiště Poličná
přeje Valašský letecký klub