• Valašský letecký klub je provozovatelem letiště Poličná u Valašského Meziříčí
  (492832,70N0175534,52E /1.6NM NE BRANKY/).
 • Doba provozu letiště 09:00-20:00
 • Parkování vozidel jen v určeném prostoru (viz. schéma letiště).
 • V případě používání vysílačů jiné frekvence než 2,4 GHz je pilot povinen nahlásit službě letiště.
 • Je zakázáno shazování jakýchkoliv předmětů z modelu, nejedná-li se o letecké veřejné vystoupení a soutěž, nebo přípravu na něj.
 • Pořadí vzletů a počet modelu ve vzduchu si piloti určují vzájemně mezi sebou na letišti a vždy respektují požadavky pilota na startu.
 • Motory modelů musí být vybaveny účinným tlumičem hluku. Je zakázán provoz pulzačních motorů.
 • Piloti létají vždy ve vymezeném letovém prostory (viz. schéma letiště) a dodržují zásady bezpečnosti letového provozu.
 • Doprovod pilotů stojí vždy za piloty a za linií stanoviště.
 • Piloti a návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny služby letiště.
 • Piloti a návštěvníci mohou využít sociálních služeb zázemí letiště a jsou povinni udržovat pořádek a čistotu při jejich využívání.
 • Při hrubém porušení bezpečnosti provozu a provozního řádu může být pilot (návštěvník) vykázán z prostoru areálu letiště bez nároku na vrácení poplatku.
 • Při opakovaném porušení může být zakázán pilotovi (návštěvníkovi) vstup do areálu letiště.

  Horizontální oblast provozu

 

Zásady bezpečnosti provozu letiště VALK Poličná

 • Létání s modely musí odpovídat bezpečnostním pravidlům.
 • Při létání s modely dbejte pokynů služby letiště, na bezpečnost diváků, ostatních pilotů a své osoby.
 • Před startem řádně zkontrolujte výbavu svého modelu a funkci RC soupravy.
 • Přesvědčte se, zda v ose dráhy nejsou cizí osoby, či se neblíží letadlo s pilotem na palubě (tyto mají přednost při přistání a vzletu, modelářský provoz musí být okamžitě přerušen).
 • Létání s modely probíhá na stanovišti, č. 1 nebo č. 2, nelze obě současně, stanoviště č. 3 je možno provozovat jen se souhlasem pilotů ze stanoviště č. 1 nebo č. 2 (viz. schéma letiště).
 • Stanoviště č. 3 je určeno pro provoz malých EP modelů nepřevyšující hmotnost 1 kg (viz. schéma letiště).
 • Nikdy neporušujte hranice zakázaného letového provozu (viz. schéma letiště).
 • Pokud za letu zjistíte závadu v ovládání modelu, sdělte to svému okolí a pokud lze omezte následky možné havárie.
 • Je zakázáno řídit modely pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 • Je doporučeno mít uzavřeno pojištění odpovědnosti provozovatele za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla.

Příjemné prožití času stráveného v areálu letiště
přeje Valašský letecký klub